Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Пасiчник Вiталiй Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.02.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Галант-Iндустрi"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04080 м.Київ Кирилiвська (Фрунзе), 39
4. Код за ЄДРПОУ 21531523
5. Міжміський код та телефон, факс (044)482-49-07 (044)425-94-09
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.02.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 28.02.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://21531523.smida.gov.ua в мережі Інтернет 28.02.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 28.02.2017 фiзична особа 1 н/д 38.616 0.000272
Зміст інформації:
Товариство 28.02.2017 року отримало вiд ПАТ "НДУ" реєстр акцiонерiв станом на 24.02.2017 р.Товариству стало вiдомо, що у акцiонера - фiзичної особи1 змiнився розмiр пакету акцiй, а саме:розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 141520 акцiй, 38,6160%; розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй - 1 акцiя, 0,000272%; розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 141520 акцiй, 38,6160%; розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй - 1 акцiя, 0,000272%.
2 28.02.2017 фiзична особа 2 н\д 0.000272 38.616
Зміст інформації:
Товариство 28.02.2017 року отримало вiд ПАТ "НДУ" реєстр акцiонерiв станом на 24.02.2017 р.Товариству стало вiдомо, що у акцiонера - фiзичної особи 2 змiнився розмiр пакету акцiй, а саме:розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 1 акцiя, 0,000272%; розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй - 141520 акцiй, 38,6160%; розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 1 акцiя, 0,000272%; розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй - 141520 акцiй, 38,6160%.