Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Пасiчник Вiталiй Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.02.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Галант-Iндустрi"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04080 м.Київ Кирилiвська, 39
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 21531523
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 4824907
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.02.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://21531523.smida.gov.ua в мережі Інтернет 21.02.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 21.02.2019 6999768 11.03.2019 - 20.08.2019 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв: 21.02.2019 року.
Дата прийняття Наглядовою радою акцiонерного товариства рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строку їх виплати: 21.02.2019 року.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 07.03.2019 року.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв пiсля сплати податкiв (грн.): 6999768 грн.00 коп.
Строк виплати дивiдендiв: з 11.03.2019 року до 20.08.2019 року.
Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам.
Порядок виплати дивiдендiв: виплата дивiдендiв здiйснюється в повному обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв, вiдповiдно до порядку i строкiв, встановлених Наглядовою радою Товариства.