Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Пасiчник Вiталiй Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Галант-Iндустрi"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04080 м.Київ Кирилiвська, 39
4. Код за ЄДРПОУ 21531523
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 482-49-07 (044) 425-94-09
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.03.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://21531523.smida.gov.ua в мережі Інтернет 01.03.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 01.03.2018 4947480 20.03.2018 - 31.08.2018 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв: 01.03.2018 року.
Дата прийняття Наглядовою радою акцiонерного товариства рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строку їх виплати: 01.03.2018 року.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 16.03.2018 року.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн.): 4947480 грн.00 коп.
Строк виплати дивiдендiв: з 20.03.2018 року до 31.08.2018 року.
Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам.
Порядок виплати дивiдендiв: виплата дивiдендiв здiйснюється в повному обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв, вiдповiдно до порядку i строкiв, встановлених наглядовою радою Товариства.