Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Пасiчник Вiталiй Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Галант-Iндустрi"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04080 м.Київ Кирилiвська, 39
4. Код за ЄДРПОУ 21531523
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 482-49-07 (044) 425-94-09
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.03.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://21531523.smida.gov.ua в мережі Інтернет 01.03.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.03.2018 обрано Член Наглядової ради Петриченко Олена Федорiвна н/д н/д
н/д
0.4076
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.03.2018 р. протокол № 1, обрано Члена Наглядової ради Петриченко Олену Федорiвну. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою 0,4076 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. Термiн призначення на посаду у вiдповiдностi до статуту.
01.03.2018 припинено повноваження Член нагядової ради Петриченко Олена Федорiвна н/д н/д
н/д
0.4076
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.03.2018 р. протокол № 1, припинено повноваження Члена Наглядової ради Петриченко Олени Федорiвни в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою 0.4076 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. Перебувала на посадi 2 роки.
01.03.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Охрим Свiтлана Миколаївна н/д н/д
н/д
0.0147
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.03.2018 р. протокол № 1, припинено повноваження Члена Наглядової ради Охрим Свiтланi Миколаївнi в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою 0.0147 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. Перебувала на посадi 2 роки.
01.03.2018 обрано Голова Наглядової ради Пасiчник Михайло Васильович н/д н/д
н/д
38.616
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.03.2018 р. протокол № 1, обрано Членом Наглядової ради Пасiчника Михайла Васильовича. Згiдно рiшення зборiв Наглядової ради вiд 01.03.2018 року, протокол №1, обрано Головою Наглядової ради.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою 38.6160 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. Термiн призначення на посаду у вiдповiдностi до статуту.
01.03.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Пасiчник Михайло Васильович н/д н/д
н/д
38.616
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.03.2018 р. протокол № 1, припинено повноваження Голови Наглядової ради Пасiчника Михайла Васильовича в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою 38.6160 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. Перебував на посадi 2 роки.
01.03.2018 обрано Член Наглядової ради Охрим Свiтлана Миколаївна н/д н/д
н/д
0.147
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.03.2018 р. протокол № 1, обрано Члена Наглядової ради Охрим Свiтлану Миколаївну. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою 0,0147 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. Термiн призначення на посаду у вiдповiдностi до статуту.