Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
директор       Пасiчник Вiталiй Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.01.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Галант-Iндустрi"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04080 м. Київ Кирилiвська, 39
4. Код за ЄДРПОУ 21531523
5. Міжміський код та телефон, факс (044)482-49-07 (044)425-94-09
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://21531523.smida.gov.ua в мережі Інтернет 24.01.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 24.01.2018 фiзична особа н/д 38.616022 0.000272
Зміст інформації:
Товариство 24.01.2018 року отримало вiд ПАТ "НДУ" реестр акцiонерiв станом на 18.01.2018 року.
Товариству стало вiдомо, що у акцiонера -фiзичної особи 1 змiнився розмiр пакету акцiй, а саме розмiр частки
акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй-141520 акцiй, 38,616022%; розмiр частки
акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй - 1 акцiя, 0,000272%.
2 24.01.2018 фiзична особа н/д 0.000272 38.616022
Зміст інформації:
Товариство 24.01.2018 року отримало вiд ПАТ "НДУ" реестр акцiонерiв станом на 18.01.2018 року.
Товариству стало вiдомо, що у акцiонера -фiзичної особи 2 змiнився розмiр пакету акцiй, а саме розмiр частки
акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй-1 акцiя, 0,000272%; розмiр частки
акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй - 141520 акцiй, 38,616022%.