Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.02.2019
Дата публікації 16.01.2019 15:05:22
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Галант-Індустрі"
Юридична адреса* м. Київ 04080, вул. Кирилівська, 39
Керівник* Пасічник Віталій Михайлович - директор. Тел: 044 482 4907
E-mail* galant-industry@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ”

(ЄДРПОУ 21531523) місце знаходження: м. Київ, вул. Кирилівська , 39 тел. (044) 482-49-07

 

 

 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться: 21 лютого 2019 року о 14:00 год. за адресою: м.Київ, 04080, вул. Кирилівська, 39, 3 поверх,  офіс 303.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 13:00 год. до 13:50 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 годину  15  лютого 2019 року.

 Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1.  Обрання членів лічильної комісії зборів.

2.  Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

3.  Звіт Директора про результати роботи Товариства за 2018 рік та затвердження основних напрямків діяльності  Товариства на 2019 рік.

4.   Звіт Наглядової ради за 2018 рік та його затвердження.

5.   Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та його затвердження.

6.  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

7.  Затвердження порядку розподілу прибутку за 2018 рік, термінів і порядку виплати дивідендів.

Проект рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1.  Обрати склад лічильної комісії, затверджений рішенням Наглядової ради.

2.  Обрати Головою зборів - Голову Наглядової ради, Секретарем зборів-Секретаря Наглядової ради.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

·  виступити по питаннях порядку денного – до 10 хв.;

·  запитання, довідки доповідачам – до 5 хв.;

·  збори провести без перерви.

3.  Затвердити звіт Директора про результати роботи Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

4.  Затвердити звіт Наглядової ради про результати  роботи за 2018 рік.

5.  Затвердити звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

6.  Затвердити річний фінансовий результат та баланс Товариства за 2018 рік.

7.  Затвердити порядок розподілу прибутку за 2018 рік, терміни і порядок виплати дивідендів.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитись з матеріалами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39, 3 поверх, офіс 304 і в день проведення загальних зборів-також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами-інспектор по кадрам Громова А.О.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства  не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціоненого товариства.

Станом на 15.01.2019 року, дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

·         загальна кількість акцій  -366480

·         голосуючих кількість акцій -355634

Телефон для довідок: (044) 482-49-07

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://21531523.smida.gov.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

45315

42682

Основні засоби

33601

33821

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

238

188

Сумарна дебіторська заборгованість

2868

1996

Грошові кошти та їх еквіваленти

8608

6677

Нерозподілений прибуток

40409

38550

Власний капітал

40862

39003

Статутний капітал

385

385

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

4453

3679

Чистий прибуток

7213

5614

Середньорічна кількість акцій (шт.)

366480

366480

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

13

14

Наглядова Рада

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Пасічник Віталій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.01.2019
(дата)