Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 01.03.2018
Дата публікації 18.01.2018 13:22:06
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Галант-Індустрі"
Юридична адреса* м. Київ 04080, вул. Кирилівська, 39
Керівник* Пасічник Віталій Михайлович - директор. Тел: 044 482 4907
E-mail* galant-industry@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ»
(ЄДРПОУ 21531523) місце знаходження: м. Київ, вул. Кирилівська, 39

тел. (044) 482-49-07

  повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться

01 березня 2018 року о 14:00 годині за адресою: 04080, м.Київ, вул. Кирилівська, 39,

 3 поверх,  офіс 303.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 13:00 год. до 13:50 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 годину  23  лютого 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1.  Обрання членів лічильної комісії зборів.

2.  Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

3.  Звіт Директора про результати роботи Товариства за 2017 рік та затвердження основних напрямків діяльності  Товариства на 2018 рік.

4.   Звіт Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.

5.   Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та його затвердження.

6.  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

7.  Затвердження порядку розподілу прибутку за 2017 рік, термінів і порядку виплати дивідендів.

8.  Про відкликання Голови та членів Наглядової ради  Товариства.

9.  Про обрання членів Наглядової ради Товариства

10. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової  ради Товариства, встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується  на підписання договорів (контрактів).

Проект рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1.  Обрати склад лічильної комісії, затверджений рішенням Наглядової ради.

2.  Обрати Головою зборів - Голову Наглядової ради, Секретарем зборів-Секретаря Наглядової ради.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

·  виступити по питаннях порядку денного – до 10 хв.;

·  запитання, довідки доповідачам – до 5 хв.;

·  збори провести без перерви.

3.  Затвердити звіт Директора про результати роботи Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

4.  Затвердити звіт Наглядової ради про результати  роботи за 2017 рік.

5.  Затвердити звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

6.  Затвердити річний фінансовий результат та баланс Товариства за 2017 рік.

7.  Затвердити порядок розподілу прибутку за 2017 рік, терміни і порядок виплати дивідендів.

8. Відкликати  Голову та членів Наглядової Ради.

9. Обрати членів Наглядової Ради.

10.Затвердити умови договорів  (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановити розмір винагороди членам Наглядової Ради Товариства. Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитись з матеріалами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39, 3 поверх, офіс 304 і в день проведення загальних зборів-також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами-Член Наглядової Ради Петриченко О.Ф.

Телефон для довідок: (044) 482-49-07

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://21531523.smida.gov.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

42682

40298

Основні засоби

33821

34088

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

188

202

Сумарна дебіторська заборгованість

1996

1890

Грошові кошти та їх еквіваленти

6677

4118

Нерозподілений прибуток

38572

37640

Власний капітал

38999

38093

Статутний капітал

385

385

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

3657

2205

Чистий прибуток (збиток)

5636

2730

Середньорічна кількість акцій (шт.)

366480

366480

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

14

15

Наглядова рада 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Пасічник Віталій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.01.2018
(дата)