Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 02.03.2017
Дата публікації 24.01.2017 11:15:01
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Галант-Індустрі"
Юридична адреса* м. Київ 04080, вул. Кирилівська (Фрунзе), 39
Керівник* Пасічник Віталій Михайлович - директор. Тел: 044 4824057
E-mail* galant-industry@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ”

(ЄДРПОУ 21531523) місце знаходження: м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 39 тел. (044) 482-49-07

 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться: 2 березня 2017 року о 14:00 год. за адресою: м.Київ, 04080, вул. Кирилівська (Фрунзе), 39        (3 поверх). Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 13:00 год. до 13:50 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год 24 лютого 2017 р.    

 

Порядок денний:

1.  Обрання членів лічильної комісії зборів.

2.  Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

3.  Розгляд звіту Директора про результати роботи Товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік.

4.  Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.

5.  Розгляд звіту Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та його затвердження.

6.  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.

7.  Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік, термінів і порядку виплати прибутку (дивідендів).

8.  Прийняття рішення про зміну типу та найменування Публічного акціонерного товариства «Галант-Індустрі».

9.  Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.

10.    Визначення переліку внутрішніх положень. Товариства та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1.  Обрати склад лічильної комісії, затверджений рішенням Наглядової ради.

2.  Обрати Головою зборів Голову Наглядової ради, Секретарем зборів-Секретаря Наглядової ради.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

·  виступити по питаннях порядку денного – до 20 хв.;

·  запитання, довідки доповідачам – до 15 хв.;

·  збори провести без перерви.

3.  Затвердити звіт Директора про результати роботи Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.

4.  Затвердити звіт Наглядової ради про результати за роботи за 2016 рік.

5.  Затвердити звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

6.  Затвердити річний фінансовий результат та баланс Товариства.

7.  Затвердити порядок розподілу прибутку за 2016 рік, терміни і порядок виплати прибутку (дивідендів).

8.  Змінити тип та найменування Публічного акціонерного товариства «Галант-Індустрі» на Приватне акціонерне товариство «Галант-Індустрі».

9.  Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації, Директора Товариства.

10.    Визначити, що внутрішніми положеннями Товариства є положення про Наглядову раду, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Ревізійну комісію, Положення про директора. Затвердити Положення про Наглядову раду, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Директора в новій редакції.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитись з матеріалами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 39, (3 поверх), і в день проведення загальних зборів-також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами-Секретар Наглядової Ради.

Телефон для довідок: (044) 482-49-07

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://21531523.smida.gov.ua

Наглядова Рада

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

40897

100478

Основні засоби

34088

97041

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

202

165

Сумарна дебіторська заборгованість

2489

1729

Грошові кошти та їх еквіваленти

4118

1543

Нерозподілений прибуток

37640

99404

Власний капітал

38093

99857

Статутний капітал

385

385

Довгострокові зобов'язання

-

-

 

Поточні зобов'язання

2804

621

Чистий прибуток (збиток)

2730

2686

Середньорічна кількість акцій (шт.)

366480

366480

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

15

14

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Пасічник Віталій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.01.2017
(дата)