Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2016
Дата публікації 09.03.2016 14:45:12
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Галант-Індустрі"
Юридична адреса* м. Київ 04080, вул. Кирилівська (Фрунзе), 39
Керівник* Пасічник Віталій Михайлович - директор. Тел: 044 4824057
E-mail* galant-industry@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ” (ЄДРПОУ 21531523) місце знаходження: м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 39 тел. (044) 482-49-07 повідомляє  про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться: 14 квітня 2016 року о 14:00 год. за адресою: м.Київ, 04080, вул. Кирилівська (Фрунзе), 39 (3 поверх) Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 13:00 год. до 13:50 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 8 квітня 2016 року. Порядок денний: 1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Звіт Директора про результати роботи Товариства за 2015 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2016 рік. 3. Звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та його затвердження. 4. Затвердження річного фінансового результату та балансу Товариства. 5. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2015 рік, термінів і порядку виплати прибутку (дивідендів). 6. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 8. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Для участі у чергових загальних зборах акціонерів необхідно мати паспорт, уповноваженим представникам мати паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонера на загальних зборах, оформлене згідно чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами підготовки до чергових загальних акціонерних зборів, звернувшись за адресою Товариства, в робочі дні з 09:00 год. до 17.00 год. Відповідальна особа Секретар Наглядової Ради. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) Найменування показника Період звітний попередній Усього активів 100478 108854 Основні засоби, нематеріальні активи 97041 102200. Відстрочені податкові активи – 125. Запаси 165 121. Сумарна дебіторська заборгованість 1729 1445. Грошові кошти та їх еквіваленти 1543 4962. Нерозподілений прибуток 99404 107185. Власний капітал 99857 107638. Статутний капітал 385 385. Довгострокові зобов'язання - - . Поточні зобов'язання 621 1216. Чистий прибуток (збиток)2686 5593. Середньорічна кількість акцій (шт.)366480 366480. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)- - . Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - . Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 15. Наглядова Рада.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано № 43 від 03.03.2016 р. Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор            Пасічник Віталій Михайлович

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Пасічник Віталій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.03.2016
(дата)