Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.01.2015
Дата публікації 22.01.2015 12:13:16
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Галант-Індустрі"
Юридична адреса* м. Київ 04080, вул. Фрунзе, 39
Керівник* Пасічник Віталій Михайлович - директор. Тел: 044 4176615
E-mail* galant-industry@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ” (ЄДРПОУ 21531523) місце знаходження: м. Київ, вул. Фрунзе, 39 тел. (044) 417-66-15 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться: 26 лютого 2015 року о 14:00 год. за адресою: м.Київ, 04080, вул. Фрунзе, 39 (3 поверх) Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 13:00 год. до 13:50 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 20 лютого 2015 р. Порядок денний: 1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. 2. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та його затвердження. 3. Затвердження річних фінансових результатів та балансу Товариства за 2014 рік. 4. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2014 рік, терміни та порядок виплати дивідендів. Для участі у чергових загальних зборах акціонерів необхідно мати паспорт, уповноваженим представникам мати паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонера на загальних зборах, оформлене згідно чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами підготовки до чергових загальних акціонерних зборів, звернувшись за адресою Товариства, в робочі дні з 09:00 год. до 17.00. Відповідальна особа Секретар Наглядової Ради Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) Найменування показника Період звітний попередній Усього активів 108854 113200 Основні засоби,нематеріальні активи 102201 107623 Відстрочені податкові активи 125 103 Запаси 121 111 Сумарна дебіторська заборгованість 1445 902 Грошові кошти та їх еквіваленти 4962 4461 Нерозподілений прибуток 107185 111521 Власний капітал 107638 111974 Статутний капітал 385 385 Довгострокові зобов'язання - - Поточні зобов'язання 1216 1226 Чистий прибуток (збиток)5593 5388 Середньорічна кількість акцій (шт.)366480 366480 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)- - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 16 Наглядова Рада
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Пасічник Віталій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.01.2015
(дата)