Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 20.02.2014
Дата публікації 20.01.2014 10:38:35
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Галант-Індустрі"
Юридична адреса* м. Київ 04080, вул. Фрунзе, 39
Керівник* Пасічник Віталій Михайлович - директор. Тел: 044 4176615
E-mail* galant-industry@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ”
(ЄДРПОУ 21531523) місце знаходження: м. Київ, вул. Фрунзе, 39 тел. (044) 417-66-15
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться: 20 лютого 2014 року о 14:00 год. за адресою: м.Київ, 04080, вул. Фрунзе, 39 (3 поверх)
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 13:00 год. до 13:50 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 14 лютого 2014 р.


Порядок денний:
Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.
Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та його затвердження.
Затвердження річних фінансових результатів та балансу Товариства за 2013 рік.
Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013 рік, терміни та порядок виплати дивідендів.
Для участі у чергових загальних зборах акціонерів необхідно мати паспорт, уповноваженим представникам мати паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонера на загальних зборах, оформлене згідно чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами підготовки до чергових загальних акціонерних зборів, звернувшись за адресою Товариства, в робочі дні з 09:00 год. до 17.00.
Відповідальна особа Секретар Наглядової Ради


Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 113568 118160
Основні засоби 107663 112541
Довгострокові фінансові інвестиції- -
Запаси 110 66
Сумарна дебіторська заборгованість1236 1110
Грошові кошти та їх еквіваленти 4461 4239
Нерозподілений прибуток 111822 115732
Власний капітал 112275 116185
Статутний капітал 385 385
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1293 1975
Чистий прибуток (збиток) 5260 5628
Середньорічна кількість акцій (шт.)366480 366480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 20
Наглядова Рада
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Пасічник Віталій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.01.2014
(дата)