Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 25.09.2007
Дата публікації 26.09.2007 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ"
Юридична адреса* 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 39
Керівник* Пасічник Михайло Васильович - Голова правління. Тел: 0444176615
E-mail* galant@tovmrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу – 25.09.2007 р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства "ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ" (далі - Товариство).
Розміщуються прості іменні акції в кількості 305400 (триста п’ять тисяч чотириста) штук на суму 320670,00 (триста двадцять тисяч шістсот сімдесят) гривень 00 копійок закритим (приватним) способом, виключно серед акціонерів товариства.
Категорія, тип, форма існування цінних паперів, що розміщуються: проста iменна акцiя, документарна.
Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій становить 320670,00 (триста двадцять тисяч шістсот сімдесят) гривень 00 копійок. Номінальна вартість акцій 1 (одна) гривня 05 копійок кожна. Акції пропонуються за номінальною вартістю 1 (одна) гривня 05 копійок кожна. На дату прийняття рiшення у емiтента вiдсутня iнформацiя про можливу змiну власника великого пакета акцiй.
Співвідношення кількості акцій, що розміщується, до загальної кількості акцій товариства в обігу складає 500,00 %
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: акції розміщуються виключно серед акціонерів товариства.
Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України по їх номінальній вартості шляхом внесення грошових коштів в касу Товариства.
Метою розмiщення акцiй Товариства є залучення додаткових обiгових коштiв, які будуть спрямовані на забезпечення подальшого розвитку Товариства.
Прізвище, ім’я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються: рішення про закрите (приватне) розміщення акцій прийняте загальними зборами акціонерів Товариства від 25.09.2007 р. Планується, що всі додатково випущені акції Товариства будуть розміщені серед акціонерів Товариства.
Можливість конвертації акцій, що розміщується Товариством не передбачається.
Іншої суттєвої інформації немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пасічник Михайло Васильович