Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  18.01.2021 15:59:01
Дата здійснення дії: 25.02.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Галант-Індустрі"
Код за ЄДРПОУ:  21531523
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ»
(ЄДРПОУ 21531523) місце знаходження: м. Київ, вул. Кирилівська, 39

тел. (044) 333-32-81

  повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться

25 лютого 2021 року о 14:00 годині за адресою: 04080, м.Київ, вул. Кирилівська, 39, 3 поверх,  офіс 303.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 13:00 год. до 13:50 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 годину  19 лютого 2021 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання  членів лічильної  комісії  зборів.
 2. Обрання  Голови та  Секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
 3. Звіт Голови Наглядової ради та Директора  за підсумками господарської діяльності товариства  у 2020 році  та прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.
 4. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2020 рік та прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.
 5. Затвердження  річного звіту та балансу товариства за 2020 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2020 рік, термінів і порядку виплати дивідендів.
 7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
 8. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
 9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
 10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 11. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової  ради Товариства, встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується  на підписання договорів (контрактів).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

53770

51582

Основні засоби (за залишковою вартістю)

33446

33482

Запаси

152

153

Сумарна дебіторська заборгованість

3389

3045

Гроші та їх еквіваленти

16782

14901

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

47121

43873

Власний капітал

47574

44326

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

385

385

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

6196

7256

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

14337

10953

Середньорічна кількість акцій (шт.)

366480

366480

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

39,12

29,88

 

Проект рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрати склад лічильної комісії  зборів, затверджений рішенням Наглядової Ради.
 2. Обрати Головою зборів- Голову Наглядової ради, Секретарем зборів – Секретаря Наглядової ради.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

 • виступи по питаннях порядку денного  - до 10 хв.;
 • запитання, довідки доповідачам - до 5 хв.;
 • збори провести без перерви.
 1. Затвердити звіт Голови Наглядової ради та Директора  за підсумками господарської діяльності товариства у 2020 році.
 2. Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2020 рік.
 3. Затвердити  річний фінансовий результат та баланс товариства за 2020 рік.
 4. Затвердити порядок розподілу прибутку за 2020 рік, термінів і порядку виплати дивідендів.
 5. Припинити повноваження  членів Наглядової ради товариства.
 6. Обрати членів Наглядової ради товариства.
 7. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства.
 8. Обрати членів Ревізійної комісії товариства.
 9. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової  ради Товариства, встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується  на підписання договорів (контрактів)

 

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Повідомлення акціонером виконавчого органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

 Акціонери товариства чи їх представники під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитись з матеріалами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39, 3 поверх, офіс 304 і в день проведення загальних зборів-також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами - інспектор по кадрам. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

 

Телефон для довідок: (044) 333-32-81

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://21531523.smida.gov.ua

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                            Наглядова рада ПрАТ «ГАЛАНТ - ІНДУСТРІ»