Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  16.01.2020 12:48:01
Дата здійснення дії: 20.02.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Галант-Індустрі"
Код за ЄДРПОУ:  21531523
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ”

(ЄДРПОУ 21531523) місце знаходження: м. Київ, вул. Кирилівська , 39 тел. (044) 482-49-07

 

 

 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться: 20 лютого 2020 року о 14:00 год. за адресою: м.Київ, 04080, вул. Кирилівська, 39, 3 поверх,  офіс 303.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 13:00 год. до 13:50 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 годину  14  лютого 2020 року.

 

 

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії зборів.
 2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
 3. Звіт Директора про результати роботи Товариства за 2019 рік та затвердження основних напрямків діяльності  Товариства на 2020 рік.
 4.  Звіт Наглядової ради за 2019 рік та його затвердження.
 5.  Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та його затвердження.
 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
 7. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2019 рік, термінів і порядку виплати дивідендів.

Проект рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрати склад лічильної комісії, затверджений рішенням Наглядової ради.
 2. Обрати Головою зборів - Голову Наглядової ради, Секретарем зборів-Секретаря Наглядової ради.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

 • виступити по питаннях порядку денного – до 10 хв.;
 • запитання, довідки доповідачам – до 5 хв.;
 • збори провести без перерви.
 1. Затвердити звіт Директора про результати роботи Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.
 2. Затвердити звіт Наглядової ради про результати  роботи за 2019 рік.
 3. Затвердити звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.
 4. Затвердити річний фінансовий результат та баланс Товариства за 2019 рік.
 5. Затвердити порядок розподілу прибутку за 2019 рік, терміни і порядок виплати дивідендів.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери Товариства чи їх представники під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитись з матеріалами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39, 3 поверх, офіс 304 і в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами - інспектор по кадрам Громова А.О.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства  не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Станом на 14.01.2020 року, дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

 • загальна кількість акцій  -366480
 • голосуючих кількість акцій -355833

Телефон для довідок: (044) 482-49-07

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://21531523.smida.gov.ua

 

Голова Наглядової Ради